رزومه الحاقی باید از فرمت نمونه زیر، پیروی کند. همچنین پس از
تکمیل به ایمیل زیر ارسال شود:

job.ariasun@gmail.com


مشخصات فردی
نام شما :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
جنسیت :
وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:
وضعیت نظام وظیفه :
نشانی:
تلفن ثابت :
تلفن همراه:
ایمیل :
مشخصات تحصیلی :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
نام واحد آموزشی :
وضعیت اخذ مدرک:
توانایی های عمومی
کامپیوتر :
تایپ :
آشنایی با زبان انگلیسی :
حسابداری :
سطح روابط عمومی:
توانایی های تخصصی
سابقه کاری
آیا سابقه کار دارید ؟
نحوه آشنایی :
نوع همکاری :
شهر مورد تقاضا: